Om naturskydd

I Sverige finns flera olika skyddsformer för djur och natur. Genom att skydda särskilt viktig natur kan den biologiska mångfalden av växter och djur, rent vatten och områden med höga naturvärden för det rörliga friluftslivet bevaras. Detta är viktigt för såväl naturen och människan. Nu och i framtiden.

Nedan kommer en översiktlig genomgång av de vanligaste naturskydden. För dig som är extra intresserad finns en heltäckande beskrivning av svenska naturskyddsformer på Naturvårdsverkets hemsida.

Detta bildspel kräver JavaScript.

NATIONALPARK

2019 finns 30 nationalparker i Sverige.

Nationalparker är det starkaste naturskyddet. Inrättas efter beslut av regering och riksdag. Staten äger marken och området bör befinna sig i ”naturligt tillstånds eller i väsentligt oförändrat skick”.

NATURRESERVAT

Naturreservat är den vanligaste formen av naturskydd. Det finns ca 4100 naturreservat och dessa står för totalt 85 procent av den natur som skyddas med stöd av miljöbalken. Såväl länsstyrelser som kommuner kan bilda naturreservat.

TIPS! 
Vill du uppleva fin natur i området där du bor. Besök Länsstyrelsens hemsida och klicka dig fram till naturreservaten. Där finns massor av spännande information och kartor. Ofta finns det naturreservat som är tillrättalagda för att underlätta det rörliga friluftslivet. Visst är det bra!

STRANDSKYDD

Syftet med strandskyddet är att bevara möjligheter till allmänhetens friluftsliv samt att bevara land- och vattenområden som är biologiskt värdefulla.

NATURA 2000

I Sverige finns cirka 4500 Natura 2000-områden. Många av dessa områden är också naturreservat eller nationalparker. Syftet är att bevara områden med arter eller naturtyper som är speciellt värdefulla ur ett europeiskt perspektiv. Målet är att hejda den pågående utrotningen av arter och livsmiljöer.